İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında 24 Eylül Perşembe günü saat 15.00’te toplanarak kararlar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 31.07.2020 tarih ve 75 sayılı kararı ileevde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla ‘Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu’ oluşturulmuş,İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 17.08.2020 tarih ve 79 sayılı kararı ilesalgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekibi oluşturulmuş,İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 11.09.2020 tarih ve 86 sayılı kararı ilede izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Kırşehir Valiliği’nce tahsis edilen yurtlarda tamamlatılmasına karar verildi.

Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan ‘filyasyon’ çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi ile‘Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı’hükme bağlanmıştır.

Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca,Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlarda/bildirimlerde bulunanlar hakkında1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkinTürk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oybirliği ile karar verildi.