İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında 19 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’da toplanarak kararlar aldı.

Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm dünyada halen devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa Ülkesi2nde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir.

Ülkemizde de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nca birlikte değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları üzerine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 18.10.2020 tarih ve 17174 sayılı Genelgesi Valiliklere gönderildi. Bu Genelge doğrultusunda toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kırşehir’de salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair takip, denetim ve uyarılar çerçevesinde mevcut durum analiz edilmiş, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirildi.

Bu değerlendirmeler neticesinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alındı:

Belediyeler tarafından salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara verilen desteğin arttırılması, bu kapsamda gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine zabıta ve diğer personelin azami katılımının temin edilmesi, ayrıcadenetim ekipleri oluşturularak işyerleri, pazaryerleri vb. denetimlerin artırılması, böylelikle salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine,

19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca ilimizde genel denetim yapılması, budenetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde ve en üst seviyede icra edilmesine,

Gerek camilerden ve sesli duyuru sistemlerinden (belediye, kolluk araçları vb.) yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusundaki telkin veya çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirildiğinden maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılmasına,

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılmasına,

Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesine, “Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz, sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan ‘filyasyon’ çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önemli olduğu değerlendirildiğinden, salgının yayılımının önlenmesi açısından COVİD19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 24.09.2020 tarih ve 91 No’lu kararı doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasının sağlanmasına,

29.09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30.09.2020 tarih ve 92 No’lu kararı ile her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda gerekli kararlar alınmış olmakla birlikte Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediği, uygulamada bazı hususlarda tereddütler yaşandığı görüldüğünden,

Belediyeler tarafından şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümlerin Ek1’de yer alan çerçevede yürütülmesine ve gerekli entegrasyonların bir an evvel sağlanmasına,

65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, sağlığını korumak amacıyla yoğunluğun yaşandığı 16.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına,

çok sayıda vakanın görüldüğü yerleşim yerlerinde (bina, mahalle, köy vb.) salgının yayılmasını önlemek, bu konuda olumlu ve etkili sonuç elde edebilmek amacıyla gerektiğinde karantina uygulaması yapılmasına,

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında HES kodu sorgulamasının takip ve denetiminin üst düzeye çıkarılmasına, bu konuda kolluk birimlerince gerekli tedbirlerin alınmasına,

Pazaryerleri ile kafe ve restoranlara yönelik denetim uygulamalarının artırılmasına,

Şehir içi toplu ulaşım sağlayan bütün araçlara ve her tür servis aracına yönelik denetimlerin artırılmasına,

Düğün, cenaze, mevlit gibi gerekçelerle yemek vb. toplu etkinlik düzenlenmesinin önlenmesine yönelik takip ve denetimlerin devamının sağlanmasına,

Bütün camilerdeki namaz kılınacak yerleri gösteren işaretlemelerin gözden geçirilmesine,

Kamu kurum ve kuruluşlarında COVİD-19 tedbirlerinin eksiksiz uygulanması, HES kodu sorgulamalarının en sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi konusunda tedbir alınması, kurum binalarının içinde ve çevresinde mesafe kuralının ihlal edilmesine yol açabilecek her türlü gelişmenin önlenmesi, personelin bir araya gelmesi, ikramda bulunulması, iş ortamlarında kahvaltı yapılması, yemek yenilmesi ve diğer benzeri olumsuz davranışlara kesinlikle izin verilmemesine,

Yüz yüze eğitimin sürdürüldüğü okullarda;İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan denetim komisyonları tarafından düzenli olarak denetim yapılmasına,Okul servis araçlarının denetim komisyonları ve trafik birimleri tarafından sürekli olarak denetlenmesine,Okul önlerinde velilerin mesafe kuralını ihlal etmelerini önleyici tedbirlerin alınmasına,Teneffüslerde yoğunluk oluşmaması için okul yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınmasına, Öğrencilerin ve öğretmenlerin maske kuralına tam olarak uymalarının sağlanması, öğrencilerin birbirlerinin maskelerini kullanmalarına engel olunmasına,

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel öğretim kurslarına yönelik denetimlerin üst düzeye çıkarılmasına,

Bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yerel yönetimlerin HES Kodu sorgulama süreçlerihakkında şu açıklama yapıldı:

Yerel Yönetimler tarafından HES kodu ile risk durumu sorgulama kapsamında öncelikle Sağlık Bakanlığı’na başvurarak protokol işlemlerinin tamamlanması ve sonrasında HES Kodu Sistemlerine entegrasyonun tamamlanması gerekmektedir. HES kodu ile risk durumu sorgulama süreçlerinde Yerel Yönetimler tarafından yapılması gereken işlemler şöyledir:

Şehir içi toplu ulaşım araçlarından faydalanmak isteyen kişilerin, öncelikle HES kodlarının toplu ulaşım sırasında kullandıkları elektronik/akıllı seyahat kartlarına, kart sahibine ait TC Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve HES Kodu bilgilerinin tanımlanması sağlanacaktır.

HES Kodu ile eşleştirilmiş ve anlık sorgulamaya uygun sistemleri olan Yerel Yönetimler için; HES Kodu kayıtlı kişilerden, sadece toplu ulaşım hizmetini almış kişi için anlık olarak HES kodları sorgulanır. ‘RİSKLİ’ olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir. Yerel yönetimlerin sistemleri tarafından sadece ‘RİSKLİ’ kişilerin toplu ulaşım kullanımına ilişkin detay bilgileri (hat numarası, kullanım zamanı vb.) Sağlık Bakanlığı sistemine ayrıca kaydedilecektir.

Yerel yönetimlerin elektronik sistemleri veya altyapıları anlık olarak sorgulamaya uygun değilse veya teknik olarak yetersiz ise; HES Kodu kayıtlı kişiler için, sadece o güne ait toplu ulaşım hizmetini almış kişilerin HES kodları sorgulanır. ‘RİSKLİ’ olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığı’na iletilecektir.

HES kodunun teknik veya herhangi bir sebeple alınamadığı durumlarda, sadece o güne ait toplu ulaşım hizmetini almış kişilerin TC Kimlik Numarası ya da Pasaport Numarası sisteme gönderilir. ‘RİSKLİ’ olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir.

HES kodunun teknik veya herhangi bir sebeple alınamadığı durumlarda TC Kimlik Numarası ya da Pasaport Numarası kişi bazında en fazla günde bir defa kullanım bilgisi ile birlikte Sağlık Bakanlığı sistemlerine gün sonunda elektronik ortamda toplu olarak gönderilecektir. ‘RİSKLİ’ olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığı’na iletilecektir.

Kişiselleştirilemeyen seyahat kartı (TC kimlik/Pasaport ve/veya HES Kodu ile kart bilgilerinin eşleştirilmesi yapılmamış veya teknik olarak yapılamayan) kullanımlarında veya beyan usulü kontrol durumlarında ilgili görevlilerce; Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden Vatandaşın HES Koduna ait karekod okutularak risk durumu sorgulanacaktır. Karekod olmadığı durumda vatandaşa ait HES Kodunun Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden girilerek risk durumu sorgulanacaktır. Sorgu sonucu ‘RİSKLİ’ çıkan kişilerin toplu ulaşım hizmetinden faydalandırılmayacaktır.

Yerel yönetimler tarafından anlık ve/veya gün sonunda toplu ulaşım hizmetini o gün kullanan kişilerin HES kodlarının sorgulanması sonucu sistemin tespit ettiği ‘RİSKLİ’ kişilere uygulanan cezai yaptırımın hangi hat, durak veya kullanım zamanına ait detay bilgilerinin ispat yükümlülüğü yerel yönetimlere ait olacaktır.

Vatandaşların kart kişiselleştirme (TC Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve HES Kodu ile kart bilgilerinin eşleştirilmesi), HES Kodu kullanım süreçleri ve HES kodu alım süreçleri (2023 SMS, e-Devlet Kapısı ve Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden) hakkında yoğun kullanılan yerlerde, duraklarda ve araçlarda görsel (afiş, video, ilan vb.) ve yazılı araçlarla bilgilendirilecektir.

İhtiyaç duyulması halinde yerel yönetimler, güncel ve detaylı bilgiye https:// https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/ adresinde yer alan ‘Kurumsal Entegrasyon’ bölümünden, hesdestek@saglik.gov.tr e-posta adresinden veya 0850 477 0 477 nolu HES Çağrı Merkezi telefonundan ulaşabilecektir.