1- Şehrimizin Yenice, Aşıkpaşa, Kuşdilli, Kayabaşı ve Kındam mahallelerinde bulunan 120 adet tarla vasıflı taşınmaz 1 yıl nadas, 1 yıl ekim olmak üzere iki (2) yıllığına her biri beher dönüm kira muhammen bedeli 48,00TL ile 305,00TL arasında değişmek üzere 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ve şartname hükümleri gereğince kiraya verilmek üzere ihalesi yapılacaktır.

2- İhale 07/10/2020 Çarşamba günü saat 14:30’da Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi zemin katında bulunan Belediye Meclis Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3- Tarlaların dönüm muhammen bedeli ile miktarlarının çarpımından doğacak meblağın %3’ü geçici teminat bedeli olarak alınacaktır. Geçici Teminat bedelinin en geç ihale günü saat 12:00’ a kadar yatırılması gerekmektedir.

4- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

a) Hangi tarla veya tarlalara iştirak edeceğini belirtir dilekçe,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi (Tüzel kişilerden istenmez),

c) Tebligata esas yerleşim yeri adres belgesi (Tüzel kişilerden istenmez),

d) Geçici Teminat Makbuzu,

e) İhaleye Şirket bazında katılacak olanlar, Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri,

f) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

5- Bütün bu belgeler dosya şeklinde ihale günü en geç saat 12:00’a kadar belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6- İhale ile ilgili Şartname, muhammen bedelleri gösterir tarla listesi ve geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Ahievran Mahallesi Prf. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı No:2 adresinde bulunan Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilecektir.