Kırşehir Umut Haber Gazetesi

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Avatar
Umut Medya( umuthaber@kirsehirumutmedya.com )
23 Temmuz 2019 - 1:00


KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KIRŞEHİR MERKEZ İLKOKUL-ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 1 BÖLGEDE 3 TAŞIMA MERKEZİ KÖY OKULUNA 18 HATTA 19 ARAÇ İLE 181 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN : 2019/342936
1-İdarenin
a) Adı : KIRŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Yenice Mahallesi 182. Sokak 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3862135150 – 3862131003
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KIRŞEHİR MERKEZ İLKOKUL-ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 1 BÖLGEDE 3 TAŞIMA MERKEZİ KÖY OKULUNA 18 HATTA 19 ARAÇ İLE 181 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKUL-ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 1. BÖLGEDE KIRŞEHİR MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI 3 TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA 18 HATTA 19 ARAÇ İLE 181 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN KIRŞEHİR MERKEZE BAĞLI YERLEŞİM YERLERİNDEKİ 18 TAŞIMA HATTINDA 3 TAŞIMA MERKEZİ OKUL
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
d) İşe başlama tarihi : 09.09.2019

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.08.2019 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. İhaleye, personel ve öğrenci taşımacılığı yapan özel ve tüzel kişiler katılabileceklerdir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

(BASIN NO: 155)

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
KÖŞE YAZARLARI

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları Umut Haber Gazetesi'ne aittir.