Kırşehir Umut Haber Gazetesi

ÇİÇEKDAĞI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 100 ÜNCÜ YIL ATATÜRK PARKI B TİPİ MESİRE YERİ KAMELYA VE BARBEKÜ SETİ YAPIM İŞİ

ÇİÇEKDAĞI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 100 ÜNCÜ YIL ATATÜRK PARKI B TİPİ MESİRE YERİ KAMELYA VE BARBEKÜ SETİ YAPIM İŞİ
Avatar
Umut Medya( umuthaber@kirsehirumutmedya.com )
20 Ağustos 2019 - 9:58

KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ – DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ

 KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çiçekdağı Orman İşletme Şefliği 100 üncü Yıl Atatürk Parkı B Tipi Mesire Yeri Kamelya ve Barbekü Seti Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/390302
1-İdarenin    
a) Adı : KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ – DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Cad. 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3862620809 – 3862620809
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Çiçekdağı Orman İşletme Şefliği 100 üncü Yıl Atatürk Parkı B Tipi Mesire Yeri Kamelya ve Barbekü Seti Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 13 adet Altıgen Ahşap Kameriye Yapılması ve Yerine Montajı ile 12 adet Barbekü Yapılması ve Yerine Montajı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi 100. Yıl Atatürk Parkı B Tipi Mesire Yeri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.08.2019 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu. Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Cad. 40200 Merkez/KIRŞEHİR

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihale konusu iş için iş deneyim belgesi değerlendirmesi sırasında benzer iş olarak “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekinde yer alan listenin (B) Üstyapı (Bina) İşlerinin III. Grup: Bina İşleri kısmının 2. Maddesi BI. ve BII. Grubu İşlerin Dışındaki Bina İşleri ” kapsamında yer alan işlere ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Bina yapım ve onarım işleri de benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi, Mimar veya Orman Endüstri Mühendisi

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile

imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Yüklenici 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile her türlü iş kazası ve vergi

mevzuatından doğacak yükümlülüklerden kendileri sorumludur. Tüm bu mevzuatlar gereği alınması gereken önlemler yüklenici tarafından alınacaktır.

(Basın No: 192

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
KÖŞE YAZARLARI

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları Umut Haber Gazetesi'ne aittir.