Sürekli işçi alımı yapılacak

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre Kırşehir’e 6 sürekli işçi alınacak.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nden 2022 yılı sürekli işçi alım duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruya göre Türkiye genelinde 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam bin 17 sürekli işçi alımı yapılacak. Bu bin 17 sürekli işçi alımının 6’sı Kırşehir’e yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre Kırşehir’e en az ortaöğretim (Lise ve dengi) okullarından mezun olan 1 erkek temizlik görevlisi, 1 kadın temizlik görevlisi ve 4 eski hükümlü temizlik görevlisi alımı yapılacak. Kırşehir’de sürekli işçi alımına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvurular 08 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nden yapılan 2022 yılı sürekli işçi alım duyurusunda yer alan bazı bilgiler şöyle:

4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Başvuru şartları; Genel şartlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak). Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek. Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak. Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak, Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak,

Özel şartlar; Temizlik görevlisi meslek kolu için; en az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.  Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (12 Ağustos 2022) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir. Adayların başvurularının, başvuru yaptığı pozisyon ve meslek koluna uygun olması gerekmektedir.

Sadece 1 işyerine başvuru yapılacak

Başvuru şekli, yeri ve tarihi; Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden ‘İş Arayan’ linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyerine başvuru yapabilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Kura çekimi 31 Ağustos’ta yapılacak

Başvuruların değerlendirilmesi, kura çekimi ve belge teslim işlemleri;

Temizlik görevlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuran ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler Bakanlığımıza gönderilecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve kura çekimine dahil olacak nihai listede yer alan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler; En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan nihai listede yer alan adaylar Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak

Sözlü sınav işlemleri; Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından; Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan), genel kültür, (40 puan), bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde başvuru yaptığı meslek kolu ve pozisyon için belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır. Sözlü sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde adayların sorulan sorulara verdiği cevaplarını yazması talep edilebilecektir. Verilen cevapların yazılması ise yazılı sınav mahiyeti taşımamaktır. Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. BURCU ÖZTÜRK

06 Ağu 2022 - 15:12 - GündemYorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.