SULAMA TESİS VE YAPILARI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

SULAMA TESİS VE YAPILARI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRD.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kırşehir-Boztepe Çamalak Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İKN : 2020/7545821-İdarenina) Adı […]

SULAMA TESİS VE YAPILARI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırşehir-Boztepe Çamalak Göleti Sulamasıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/754582

1-İdarenin

a)Adı : D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b)Adresi : SANAYI MAHALLESI OSMAN KAVUNCU CADDESI 38060 KOCASİNAN KOCASİNAN/KAYSERİ

c)Telefon ve faks numarası : 3523362850 – 3523362857

ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a)Adı : Kırşehir-Boztepe Çamalak Göleti Sulaması

b)Niteliği, türü ve miktarı : 1- 7700 m muhtelif çapta HDPE boru temini ve döşenmesi, 55 adet sanat yapısı ve mekanik teçhizatı yapılması 2- Boğazevci Sulamasında su kontrol elemanları temini ve montajı 3- Yerköy Yenimahalle sulaması çökeltim havuzu yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-Kırşehir-Boztepe, Çamalak köyüne 2- Kırşehir Akçakent Boğazevci Sulaması (Boğazevci Köyü) 3- Kırşehir Akpınar Pekmezci Sulaması (Pekmezci Köyü) 4- Yozgat Yerköy Yenimahalle Sulaması (Tepecik köyü)

ç)Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren500 (BeşYüz) takvim günüdür.

d)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren10gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2021 – 10:30

b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, Bölge Binası Toplantı Salonu, Sanayi Mah. Osman Kavuncu Caddesi, 38060, Kocasinan/KAYSERİ

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 100oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27/04/2016 tarih ve29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-IX Su Yapıları Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Teklif Fiyat Puanı:50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı

Ø180 mm 6 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 1,07983% 1,61974% 1

Ø160 mm 6 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 1,29672% 1,94508% 1

Ø200 mm 6 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 1,62499% 2,43749% 1

Ø280 mm 6 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 3,11389% 4,67084% 2

Ø450 mm 6 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 3,99349% 5,99023% 3

Ø400 mm 6 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 1,4725% 2,20875% 1

Ø500 mm 6 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 5,59617% 8,39425% 4

Ø560 mm 6 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 4,47506% 6,71259% 4

Ø630 mm 6 Atü HDPE Boru Temini ve Döşenmesi 6,86486% 10,2973% 5

Ø600 Zeminaltı Ayrım Vanası Yapısı + 1 Adet Ø100 Vantuz Yapısı Yapılması 1,07725% 1,61587% 1

Zemin Altı (Yollu-Yolsuz) Ayrım Yapısı (Ø150-Ø200) Yapılması 1,04733% 1,571% 1

Çift Çıkışlı Hidrolik Hidrant Yapılması (Yollu-Yolsuz) 1,46246% 2,19368% 1

Çift Çıkışlı Hidrolik Hidrant+Tahliye Yapısı (Hat Sonu,Cazibeli) 1,18478% 1,77717% 1

Ø100 Çaplı 10-16 atü Sürgülü Vana Temini, Nakliyesi ve Montajı 1,30207% 1,95311% 1

Tek çıkışlı Entegre Ön Ödemeli Sayaçlı Hidrolik Hidrant Temini, Nakliyesi ve Montajı (Ø100/80 ) 1,93836% 2,90754% 1,5

Muhtelif Çaplarda HDPE Boru Patlaklarının Yapılması 1,46312% 2,19467% 1

Ø560 mm 8 Atm. HDPE Boru Temini ve Döşenmesi (mevcut boruların sökülmesi ) 3,68882% 5,53324% 3

Her çapta S420 demir çubukların yerine yerleştirilmesi 1,85774% 2,78661% 1,5

İstifli taş tahkimat yapılması 3,68366% 5,52549% 3

Kazı yapılması ve dolguya konması 1,19794% 1,79692% 1

Her basınç sınıfında beton ve betonarme betonu yapılması (Sülfata dayanıklı) 3,41296% 5,11944% 3

Ø800 mm çapında SN 8 Koruge Boru Temini ve Döşenmesi 6,62316% 9,93475% 5

Ø1000 mm çapında 6 atm HDPE (PE100) Boru Temini ve Döşenmesi 5,07135% 7,60703% 4

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren120 (YüzYirmi)takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

1- 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete (Kurumumuzca gerçekleştirilecek olan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım işleri ihalelerinde, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N sınır değer katsayısı 1,00 olarak Bakanlık Olur’u ile belirlenmiş olup 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İLN01297828

22 Oca 2021 - 05:00 - Ekonomi --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.