Hibe desteği başvuruları kaçırmayın

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) engelli ve eski hükümlülere hibe desteğinin verileceğini duyurdu.

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği verilecek. Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlülere hibe desteğinin verileceğini sosyal medya aracılığıyla duyurdu.
Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının 12 Temmuz 2021’de sona ereceğini bildiren Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, şu açıklamayı yaptı:

“Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar eski hükümlü girişimcilere brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği veriliyoruz. Proje sınmak isteyen engeli vatandaşlarımız www.iskur.gov.tr adresinde ‘Duyurular’ bölümünde yayınlanan başvuru rehberi doğrultusunda 12 Temmuz 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri aracılığı ile Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğümüze iletilmesi gerekiyor.”

2021/3. Dönemine ilişkin proje başvuruları şu bilgiler elde edildi:
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.
Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.
Başvuru rehberlerine göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecek.

Başvuru şartları ve açıklamalar; Genel olarak: Proje sahipleri 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. a) Kimler Başvurabilir? Aranılan şartlar Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu ‘Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları’ ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir. İŞKUR’a engelli kaydı olmak, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğuna ilişkin ‘Sağlık Kurulu Raporuna’ sahip olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.) l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde ‘Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği’ belgesine, Arıcılık projelerinde ise ‘Arıcılık’ belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır).

Başvuru için gerekli olan belgeler; Girişimcilik eğitim programı sertifikası, adli sicil kaydı sorgulama belgesi. Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge, kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgeler, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak ‘İşletme Belgesi’ (İşletmesi olmayanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.) Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde ‘Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği’ belgesi, Arıcılık projelerinde ise ‘Arıcılık’ belgesi (sertifikası) (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır), emekli olmadığını gösterir belge.

45 bin TL’ye kadar demirbaş desteği verilecek

Neler desteklenecek; Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

Kuruluş işlemleri desteği; İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL. İşletme gideri desteği; Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde  60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL. Demirbaş desteği; Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL.

Başvuruda bulunacaklar bu hususlara dikkat edin

Başvuruda dikkat edilecek hususlar şunları:

‘Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları’nda yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez. Proje sahibinin kuracağı işletme ile ilgili alacağı ruhsat vb. izinler ile ilgili yükümlülükler proje sahibine aittir. Engellilerin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler desteklenecek olup, proje süresince proje sahibinin herhangi bir işyerinde tam zamanlı sigortalı olarak çalışması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde proje iptal edilerek gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Vasi tayini yapılmış engellilerin projeleri ile halen işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.  Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması durumunda yeni bir işyeri desteği verilmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması durumunda proje kabul edilmeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir. Başvuru sahibinin emekli olması durumunda projesi kabul edilmeyecektir. Proje başvuru aşamasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgilere yer verilmesi gereklidir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır. Proje başvuru aşamasında her bir bütçe kaleminin sisteme ayrıntılı bir şekilde girilmesi ve proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda katkı miktarının belirtilmesi gereklidir. Her bir bütçe kalemi için piyasa fiyat araştırması yapılarak tutarlar tespit edilmeli ve muhtemel fiyat artışları da dikkate alınarak Komisyondan talep edilen bedel belirlenmelidir. Bütün tutarlar vergiler dahil hesaplanmalıdır. Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmeyecektir. Başvurusu yapılan projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri desteklenmeyecektir. Başvuru aşamasında ilave istihdam sağlanacağının beyan edilmesi durumunda demirbaş giderleri dışında kalan proje tutarının yüzde20’si bloke edilir. Proje sahibi taahhüt ettiği istihdamı sözleşme tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, kesintisiz ve 60 günden az olmamak üzere yerine getirdiğini belgelendirmesi halinde bloke tutarının ödemesi gerçekleştirilecektir. Tahsis edilen toplam proje bütçesinin yüzde 10’luk bölümüne bloke konulacak, birinci yılın sonunda projenin başarıyla devam etmesi halinde ödenecektir. Bloke ödemelerinin yapılabilmesi için proje kapsamında yapılan harcamaların sözleşme tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde faturalandırılmış ve projenin uygulandığı İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezine sunulmuş olması gerekmektedir. Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, hangi sebeple olursa olsun aksi durumun tespiti halinde ‘kuruluş desteği’ olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır. Sözleşme ve mevzuatta yer alan projelerin kabul edilmeme sebeplerinin sonradan çeşitli şekillerde tespit edilmesi durumunda da sözleşme iptal edilecek ve yapılan ödemeler yasal faizi ile geri alınacaktır. İşin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlara karşılık üç yıl süre ile proje kapsamında destek verilen demirbaşları ve işyerini her türlü riske karşı koruyucu 7 şekilde kapsamlı sigorta yaptırılması zorunludur. Tüm sözlü ve yazılı uyarılara rağmen söz konusu sigortanın yaptırılmaması durumunda proje iptal edilecektir. Tarım ve hayvancılık projelerinde en geç ‘Kuruluş Desteği’ ödemesinin yapıldığı tarihi izleyen bir (1) ay içerisinde, proje sahibinin 4/B (Bağ-Kur) sigortası yaptırması zorunlu olup, proje sahibinin altı (6) aylık dönemler halinde 4/B (Bağ-Kur) prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezine teslim etmesi gerekmektedir. Proje sahibinin sigortayı belirtilen süre içerisinde yaptırmaması veya prim borcu bulunduğunun tespiti halinde tespit tarihinden itibaren bir ay içerisinde borcun ödenmemesi durumunda proje iptal edilecektir. Başka kurumlarca uygulanan muafiyetler anılan zorunluluğu ortadan kaldırmayacaktır.

Altı aylık kontrollerde Kurum tarafından alınan malzemelerin eksik olması durumunda tamamlanması yazılı olarak istenecek, tamamlanamaması durumunda İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucunda, projenin devamını etkileyen bir husus olup olmadığına bakılarak; projenin devamını etkilemediğinin değerlendirilmesi halinde eksik olan demirbaş için yapılan ödemelerin tahsil edilerek projenin devam ettirilmesi sağlanacak, eksikliğin projenin devam ettirilmesini etkilediğinin değerlendirilmesi halinde ise proje iptal edilerek kuruluş desteği yasal faizi ile geri alınacaktır. İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlardan yasaklı hale getirilmiş kişi ve kuruluşların Komisyon kaynaklı projelere yasaklılık süresince başvurması mümkün değildir.

Başvurular 12 Temmuz’da sona erecek

Başvuru yeri ve son başvuru tarihi; Proje başvuruları, 12 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden 30 Temmuz 2021 tarihine kadar tekrar gönderilebilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.

Başvuru ile ilgili önemli hususlar; Eksik, gerçeğe aykırı, güncel durumu yansıtmayan proje başvurularının asli sorumluluğu başvuru sahiplerine aittir. Başvuru yapacak istekliler, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve güncel olarak sisteme girmek zorundadır. Tek bir belgenin veya olması gereken bilginin eksik veya yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda il müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından proje iade edilecektir. Proje başvurularının kesinlikle hazırlandığı dönemde yayımlanan güncel Proje Başvuru Rehberi (2021/3. Dönem) doğrultusunda yapılması gerekmektedir. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru yapılırken sisteme yüklenen tüm belgelerin asıllarının sözleşme imza aşamasında projenin uygulanacağı il müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Proje başvurusu sırasında veya başlatılan projelerin devamında sunulan belgelerin sahte olması veya Kurumu aldatmaya yönelik bilgilerin tespit edilmesi halinde proje iptal edilir ve yasal işlem başlatılır. Engelli Hibe desteği projelerinde bir kişi sadece bir proje sunabilir. Proje sahibinin kendi ifadelerini taşımayan başkası tarafından hazırlanmış projeler ile aynı il veya başka ilden yapılan başvurularda proje metinlerinin kısmen veya tamamen aynı olduğu tespit edilen (kopya proje) projeler reddedilecektir.

FAHRETTİN TOKER

09 Tem 2021 - 16:13 Kirşehir- Yaşam --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.