Ağ kafeslerde su ürünleri yetiştirme tesisi kurulması planlanıyor

Kırşehir’in Kaman İlçesi’ne bağlı Yeniköy Mevkii, Hirfanlı Baraj Gölü Mevkii’ne Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştirme Tesisi Projesi uygulanması hedefleniyor.

Kırşehir’in Kaman İlçesi’ne bağlı Yeniköy Mevkii, Hirfanlı Baraj Gölü Mevkii’ne Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştirme Tesisi Projesi uygulanması hedefleniyor. Projeyle 30 bin metrekarelik alanda 500 ton/yıl kapasiteli alabalık yetiştiriciliği yapılması planlanıyor.

Alpenorth Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş tarafından Hirfanlı Baraj Gölü Mevkii’ne Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştirme Tesisi Projesi uygulanması planlanıyor. Planlanan proje hakkında çevresel etki değerlendirme süreci başladı.

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğü, “Kırşehir İli Kaman İlçesi Yeniköy Mevkii Hirfanlı Baraj Gölü Mevkiindeki Alpenorth Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş tarafından yapılması planlanan Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştirme Tesisi (500 ton/yıl alabalık) projesi ile ilgili olarak Kırşehir Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” açıklamasını yaptı.

Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştirme Tesisi Projesi hakkında şu bilgiler elde edildi:

ALPENORTH Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. tarafından Kırşehir İli

Kaman İlçesi Yeniköy Mevkii Hirfanlı Baraj Gölü üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı

tarafından ön izin verilen 6.Bölgede ‘Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi’ adıyla 30 bin metrekarelik alanda 500 ton/yıl kapasiteli alabalık yetiştiriciliği yapılması planlanmaktadır.

Alabalık üretiminde materyal olarak gökkuşağı alabalığı (Onchrynchus myciss)

kullanılacaktır. Üretime ortalama 5 gramlık balık stoklanarak üretime başlanacak olup, 400 grama ulaşan balıklar hasat edilerek somon üretim tesislerine nakledilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığının 30.11.2021 tarih ve 3329949 sayılı Ön izin yazısı ile

30 bin metrekarelik 500 ton/yıl kapasiteli alabalık yetiştiriciliği yapılmasına hâlihazırda müsaade vermiştir. Faaliyet kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılacak olan alan, ticari avcılık için kullanılmayacaktır.

Baraj gölü ortamında kurulacak tesiste yetiştirilen alabalıklar ortalama 8 aylık süre

sonunda hasad edilerek müşterinin talepleri doğrultusunda canlı olarak ya da strafor paketlere konulup buzlanarak müşteriye teslim edilecektir.

Planlanan projenin hayata geçirilmesi ile birlikte hem yöre ekonomisine katkıda

bulunulmuş olacak hem de sektörel üretim payı artırılmış olacaktır.

Proje kapsamında 30 metre çapında 12 adet HDPE kafes kurulacaktır.

Kafes materyalleri üretici firma tarafından faaliyet alanına getirilerek burada

montajları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar sırasında gerek karada, gerekse denizde herhangi bir kazı veya tarama işlemi yapılmayacaktır. Kafesler faaliyet alanına demir çapalar ile monte edileceği için beton tonoz yapımı da söz konusu olmayacaktır.

Sahada kurulacak kafeslerde; yemleme ve personelin lojistiğini sağlamak için ve hasad döneminde balık taşımak amacıyla 1 adet tekne kullanılacaktır.

Üretimde extruder yem kullanılacaktır. Çevre dostu olarak da bilinen bu yemin klasik

pelet ya da ekspander teknolojilere göre tercih edilmesinin pek çok sebebi bulunmaktadır.

Extruder teknolojisi ile üretilen yeme daha fazla yağ basılabilmektedir. Dolayısı ile yüksek enerjili ve sindirilebilirliği daha yüksek yem elde edilir.

Ağ yıkama ve onarım işlemleri; ağ üretim ve onarım işlemleri yapan şirketlerde

yaptırılacaktır.

Diğer yandan inşaat aşamasında kafesler imalatçı firma tarafından temin edilecek ve

faaliyet alanında sadece montaj işlemleri yapılacaktır. Tesiste işletme aşamasında elde edilecek ürünler botlar vasıtası ile kıyıya taşınacaktır.

Söz konusu ‘Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi’ projesi; 25.11.2014

tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirilmesi

Yönetmeliği Ek-II ‘Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi’; Hayvansal

Ürünlerin Üretimi İle İlgili Projeler Madde 28. (ç) bendi; ‘Kültür Balıkçılığı Projeleri (30 ton/yıl ve üzeri üretim),’ kapsamında yer aldığından söz konusu proje için; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-IV kapsamında Proje Tanıtım Raporu hazırlanmıştır.

Projenin ve yerin alternatifleri (proje teknolojisinin ve proje alanının seçilme

nedenleri) şöyle:

Kafeslerde balık yetiştiriciliği; mevcut su kaynaklarının en iyi bir şekilde

değerlendirildiği, düşük sermaye ile birim alandan kısa zamanda azami verim elde edilebilen oldukça basit bir yetiştiricilik sistemidir.

Balık yetiştiriciliğinde en son teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak projelendirme

yapılmış, kullanılacak ekipman ve sistemler buna göre belirlenmiştir.

Alabalık üretimde; materyal olarak gökkuşağı alabalığı (Onchrynchus mykiss)

kullanılacaktır. Gökkuşağı alabalığı havuz şartlarına uyumlu olması, aktif yem alması, yemi iyi değerlendirmesi ve diğer türlere göre nispeten kısa kuluçka süresine sahip olması sebebiyle bugün dünyada yetiştiriciliği en yaygın türdür.

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Syn: Salmo gairdneri), 1882 yılında

Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya getirilmiş olan bir alabalık türüdür. Balık üretimi için bu tür, Avrupa’da var olan alabalık türlerinden çok daha uygun olup (25 derece su sıcaklığı bile sorun olmamaktadır.), lezzetli ve az kılçıklı etinden dolayı yemek balığı olarak çok sevilir.

Gökkuşağı alabalığı 80 santimetre uzunluğa ve 10 kilo ağırlığa varabilir. Karanlık bir manzaranın önünde durursa yan tarafındaki kızıl çizgisi ile göze çarpar, ama aydınlık bir manzaranın önünde nerdeyse hiç görülmez. Dere alabalığına çok benzer ama kızıl noktaları onunkinden daha belirgindir, kafası daha kısadır ve çenesinin alt kısmı daha öne çıkıktır.

Sağlıklı balık yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için, belli bir derinlik ve belli bir akıntının

mevcut olması gerektiği raporun önceki bölümlerinde açıklanmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde akıntı hızının, yönünün ve derinliğin yetiştiriciliğe uygun olması ve halen işletilmekte olan tesislerin olması nedeniyle faaliyet alanının seçimini güçlendirmiştir.

Tesis alanı; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 2. Maddesinde belirtilen İstihsal

Yerleri Tanımı kapsamına uymaktadır. Dolayısıyla faaliyet alanı 18 Nisan 1983 tarih ve 18022 sayılı Resmi Gazete’de belirtilen Su Ürünleri İstihsal Yerleri kapsamında

değerlendirilmektedir.

Kafeste balık yetiştiriciliğinin gelişimi ilk dönemlerde balıkçıların kafesleri canlı

balıkları stoklamak amacıyla kullanması ile başlar. Stoklanan balıkların boy ve ağırlıklarında artış olduğu gözlemlediğinde ise kafesler besleme ve büyütme amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Modern kafes sistemlerinin ilk nerede başladığı ise tam olarak bilinmemekle birlikte 1950’li yıllarda Japonya’da kullanıldığı düşünülmektedir.

Yapılan son çalışmalara göre hızlı nüfus artışının yaşandığı dünyamızda mevcut su

ürünleri kaynaklarının yeterli olamayacağı açıktır. Bu kapsamda su ürünlerinin temininde alternatif olarak kültür balıkçılığı ön plana çıkmaktadır.

Ülkemiz, balık yetiştiriciliğine elverişli, kaynakları zengin olan ülkeler arasında yer

almasına rağmen kültür balıkçılığı ülkemizde son 25 yılda önemli gelişmeler göstermiş olan bir sektördür. Bu kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması halinde yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimler sayesinde ekonomiye önemli bir katkı sağlanmaktadır.

2019-2023 dönemini kapsayan Onbirinci Kalkınma Planı, yüksek, istikrarlı ve

kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra, uluslararası rekabet gücü, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Planda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış, insan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Ülkemizin potansiyelini, bölgesel dinamikleri ve insanımızın yeteneklerini harekete

geçirerek kalkınma sürecinin hızlandırılması amacıyla, yeniden şekillenen dünya

ekonomisinde uluslararası işbölümü ve değer zinciri hiyerarşisinde Türkiye'nin konumunun aşamalı olarak üst basamaklara çıkarılması hedeflenmektedir.

Planın ikinci bölüm 409. maddesinde ‘Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim ve

ihracatın artırılması sağlanacaktır.’ 409.1. maddesinde de ‘Yeni potansiyel su ürünleri yetiştiricilik alanları belirlenerek girişimcilerin kullanımına açılacak, çeşitli devlet destekleri ile üretim teşvik edilecektir’ denilmektedir.

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Onuncu ve Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarına göre

2023 yılında ülkemizde alışkanlıkların aynı devam etmesi durumunda 1,2 milyon ton balık üretilmesi ve ihracatın 1,5 milyar dolar civarında olması gerektiği ön görülmektedir. Bu üretimin 600 bin ton tonu avcılık yoluyla, kalanının ise yetiştiricilik yoluyla sağlanabileceği vurgulanmaktadır. Dünya ortalamasını yakalamak için bugünün 2 katı, AB ortalamasına ulaşmak için 3 katı balık tüketilmesi, bunun için de en az 1.5 milyon ton balık üretilmesi gerekmektedir. Bu miktarın denizlerden avcılık yoluyla elde edilmesi mümkün değildir. Her ne kadar suni yemle beslenen kültür balıklarının tat ve lezzeti doğal olanın yerini tutmasa da, avcılıkla elde edilen balık miktarı talebi karşılamadığı için kültür balıklarına rağbet giderek artmaktadır. Artan talebi karşılamak amacıyla genelde su ürünleri yetiştiriciliğine, özelde ise

kültür balıkçılığına daha da önem verilmesi ve bu bağlamda balık çiftliklerinin desteklenmesi gerekmektedir.

Bu açıklanmalardan da anlaşılacağı gibi onbirinci beş yıllık kalkınma planı her geçen

gün azalan kaynakların en iyi şekilde ve verimli olarak değerlendirilmesi gerektiği, her zaman daha verimli ve kontrollü üretimler için yeni araştırma ve projeler olması gerektiği vurgulanmış; kalkınma planı kültür balıkçılığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını öngörmüş bulunmaktadır.

Dünya’da ve Türkiye’de olduğu gibi rapora konu olan projede de; gıda ihtiyacını

karşılamak, doğal stokların azalması önlemek ve bu kaynakların korunmasını sağlamak, deniz alanlarının verimli kullanılmasını sağlamak, Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve istihdam sağlamak amaçlanmaktadır. MEHMET EMİN TUPRÇU

 

 

04 Oca 2022 - 14:12 - YaşamYorum yazarak Umut Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Umut Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Umut Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Umut Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.