Kırşehir Umut Haber Gazetesi

MADENİ YAĞ VE MUHTELİF MALZEME ALIMI KIRŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MADENİ YAĞ VE MUHTELİF MALZEME ALIMI KIRŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MADENİ YAĞ VE MUHTELİF MALZEME ALIMI KIRŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Avatar
Umut Medya( umuthaber@kirsehirumutmedya.com )
12 Temmuz 2019 - 4:16

MADENİ YAĞ VE MUHTELİF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2019/328516

1-İdarenin

a) Adresi              :               KIRSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası        :              3862131023 – 3862133755

c) Elektronik Posta Adresi            :              ihale@kirsehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)          :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :              Kırşehir Belediyesinde bulunan belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere 26 Kalem madeni yağ ve muhtelif malzeme alımına ihtiyaç duyulmuştur.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    :               Mal tesliminde, mallar Kırşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposuna yüklenici tarafından malın özelliğine göre usulüne uygun olarak istiflenecektir.Yükleme ve boşaltma, istifleme işlemleri için idare firmaya ayrıca ücret ödemeyecektir.

c) Teslim tarihi  :               Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Muayene kabul komisyonu tarafından incelenen malzemeler kontrol edildikten sonra ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü depolarına; nakliyesi, araçlardan indirilmesi, istifi ve tüm masrafları yükleniciye ait olmak kaydıyla 30 takvim günü içerisinde peyder pey olarak teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ŞEMSİ YASTIMAN TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati               :              23.07.2019 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: 150

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
KÖŞE YAZARLARI

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları Umut Haber Gazetesi'ne aittir.