Kırşehir Umut Haber Gazetesi

TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİSİ BİNASI LABORATUVAR TEZGAH VE DOLAP ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİSİ BİNASI LABORATUVAR TEZGAH VE DOLAP ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Avatar
Umut Medya( umuthaber@kirsehirumutmedya.com )
28 Ağustos 2020 - 3:30

TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİSİ BİNASI LABORATUVAR TEZGAH VE DOLAP ALIMI mal alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,

teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2020/438497
1-İdarenin  
a) Adı:İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi:Bağbaşı    Mahallesi    Bağbaşı    Kampüsü    40100                   KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası:3862804100 – 3862804133
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-  İhale konusu mal alımın

a) Adı:TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİSİ BİNASI LABORATUVAR TEZGAH VE DOLAP ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:3 KISIM 18 KALEM TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİSİ BİNASI LABORATUVAR                   TEZGAH                                         VE                     DOLAP                                         ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Tıp Fakültesi Laboratuvarları
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 30 gün içinde teslim edilir. Sözleşme imzalandığı günde dahildir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalandığı gün işe başlanır
 • İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.09.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
 • İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
    • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
    • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  • İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  • Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. ÜNİVERSİTE BİLİMSEL ARAŞTIRMA (ARGE, TIP, FİZİK,KİMYA,DİŞ HEKİMLİĞİ, ECZACILIK, MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ) LABORATUVARLARI VEYA HASTAHANELERİ LABORATUVARLARI TEZGAH VE DOLAPLARININ YAPIMI KONUSUNDA İŞ DENEYİMİ OLMALIDIR. BU BELGEYİ SADECE 1.KISIM İÇİN TEKLİF VEREN İSTEKLİLER TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKTIR.
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin GÖZ DUŞU, MANÜEL ÇEKER OCAK kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 • İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 • Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 • İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 • Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 • İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 • Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 • Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.   Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: 183

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
KÖŞE YAZARLARI

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları Umut Haber Gazetesi'ne aittir.